Statūti

Kolektīva mērķi
 • Ar savu ugunīgo dzīvesprieku priecēt sevi un citus dejas mākslā.
 • Nest Latvijas un Uguntiņas vārdu pasaulē.
 • Skatītājus priecēt ne tikai ar latviešu tautas dejas daiļradi, bet arī ar cittautu ugunīgajām un ne tik ugunīgajām dejām.
Dalībnieki
 • Uzņemts TDA Uguntiņa tiek ikviens, kurš:

vēlas dejot un prot sevi parādīt;

saprot, ko nozīmē vārds "ģimene" un citus ansambļa dalībniekus mīl kā sevi pašu

 • Par pilntiesīgu Uguntiņas dalībnieku jaunais dejotājs kļūst pēc 1 pilnas nodejotas sezonas, pierādot gatavību turpināt deju gaitas.
 • Jauno dalībnieku iesvētīšana notiek pirmajā koncertā.
Ansambļa birojs
 • Ansambļa birojs ir TDA "Uguntiņa" administratīvā pārvaldes funkcija, kuras uzdevums ir pārstāvēt un aizstāvēt dejotāju viedokli visās deju kolektīva dzīves norisēs, kā arī veikt dažādas organizatoriskas funkcijas (koncertu, vietējo un ārzemju braucienu organizēšana, atpūtas pasākumu organizēšana, u.c.).
  • Birojs tiek ievēlēts/izvirzīts uz vienu sezonu 7 cilvēku sastāvā, ar sekojošiem amatiem- prezidents, viceprezidents, finansu pārzinis, kultorgs, meiteņu trupas pārzine, puišu trupas pārzinis un neatkarīgais eksperts.
  • Birojā var būt ikviens, kas Uguntiņā nodejojis vismaz 1 pilnu sezonu.
  • Dejotājiem ir tiesības ar ierosinājumiem un priekšlikumiem griezties pie jebkura no ansambļa biroja locekļiem.
  • Ansambļa biroja sapulces notiek reizi divos mēnešos, pēc vajadzības sapulcēs tiek pieaicināts ansambļa mākslinieciskais vadītājs vai pedagogi; steidzamu jautājumu risināšanai pēc nepieciešamības var tikt organizētas papildu sapulces.
Sadzīve
 • Mēģinājumi notiek 3 reizes nedēļā, no kuriem vienreiz nedēļā ir klasikas nodarbība. Nepieciešamības gadījumā tiek organizēti papildus mēģinājumi.
 • Reizi gadā notiek Atskaites koncerti, reizi piecos gados - jubilejas koncerti, pārējās sezonas laikā notiek aktīva koncertēšana visā Latvijā.
 • Reizi gadā, pirms sezonas nozīmīgākā notikuma(atskaites vai jubilejas koncerti, Deju svētku skates utml.) tiek organizēta deju nometne, kas ilgst no piektdienas vakara līdz svētdienas pēcpusdienai, kurās jāpiedalās VISIEM Uguntiņas dejotājiem.
 • Reizi pusgadā notiek balsošana par pussezonas labākajiem dejotājiem- vienu puisi un vienu meiteni. Šai nominācijai var kandidēt tikai tie dejotāji, kas nokārtojuši finansiālās saistības ar kolektīvu.
 • Uguntiņas dejotāji aktīvi piedalās Biroja organizētajos pasākumos- Ziemassvētku balle, sezonas sākuma un noslēguma burziņi utml.
 • Ikvienam Uguntiņas dejotājam ir aktīvi jāpiedalās Uguntiņas atpūtas dzīvē.
Finanses
 • Ikmēneša fonda nauda visiem dejotājiem - saskaņā ar Biroja lēmumu.
 • Naudas iekasēšanas un finanšu uzskaites funkcijas veic finansu pārzinis.
 • Reizi pusgadā (vai pēc dejotāju pieprasījuma) finansu pārzinis sniedz atskaiti par kolektīva naudas lietām.
Šie statūti apstiprināti deju kolektīva sapulcē 2013. gada 23. jūlijā.